previous arrow
next arrow
Slider

ผลงานเด่นประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา13.30 น. นางสาวนิติมา แพทสูงเนิน นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 โดยระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 (อุบลราชธานี) เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยง ได้แก่1.การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า2.การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3.การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4.การจัดการหมอกควันและไฟป่า
วันที่15 มกราคม 2564 เวลา 09:30-13.00 น. นางสาวศุทรา สุนันทกรญ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการและน.ส.นิติมา แพทสูงเนิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการประชุมจัดทำรายงานลักษณะองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธาน ณ ที่ตั้ง ผ่านทางระบบทางไกล (Video conference) และนายประกิต ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานที่ประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
วันที่13 มกราคม 2564 เวลา 09:30-15:30 น. นางสาวศุทรา สุนันทกรญ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และน.ส.นิติมา แพทสูงเนิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธาน ณ ที่ตั้ง ผ่านทางระบบทางไกล (Video conference) โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานที่ประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:00-12.00 น. นายสุมิตร ช้อยเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่และพิกัดที่จะดำเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธาน ณ ที่ตั้งผ่านทางระบบทางไกล (Video conference) โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานที่ประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าของศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน
วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม รับชมการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และทาง Facebook : Live NBT2HDในการนี้ได้ร่วมรับมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สบอ.9 โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 เป็นประธานอยู่ ณ ที่ตั้ง
วันที่ 6 ม.ค.2564 เวลา 13.30 น. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา โดยนายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา ดำเนินการสำรวจความต้องการและประเมินศักยภาพการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ด้วยการจัดเวทีประชาคม จัดตั้งคณะกรรมการและทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ (กลุ่มมัคคุเทศน์น้อย กลุ่มเลี้ยงกบ และกลุ่มเลี้ยงปูนา) ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ณ บ้านไร่พัฒนา ม.2 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมจิตอาสา

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน