สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  ดังนี้

                    เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอ ไอ เอ ประเทศไทย (บ้าน บ๋าฮี) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ 

                   ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอ ไอ เอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)  ตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2560 โดยนายสังวาล แตงบูรณะ และครอบครัว ได้บริจาคที่ดิน และมูลนิธิไลก้าเอไอเอ สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร เปิดสอนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561  ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 56 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีครู ตชด.จำนวน 7 คน ครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 อีก 1 คน รวม 8 คน โดยได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริทั้ง 8 ด้าน  ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ซึ่งโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 สนับสนุนการเรียนภาษาจีนแก่โรงเรียน ตชด. คัดเลือกนักเรียนเรียนดีเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีละ 2 ทุนเป็นปีแรก สำหรับศูนย์การเรียนฯ แห่งนี้ จะได้รับทุนในปี 2564, ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ปรับพื้นที่ทำแปลงเกษตร ขุดสระน้ำ เลี้ยงสัตว์ ที่สำคัญยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน จัดอบรมครูเกษตร นักเรียนและผู้ปกครองด้านการเกษตร เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดเทศ ปลาตะเพียน ปลาดุกอุยเทศ ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ดฟาง ปัจจุบันสามารถนำไปประกอบอาหารแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง ในการนี้ มีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อช่วยปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ และการนำฟางข้าวมาเพาะเห็ด, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น หน่อไม้ดอง ไข่เค็มสมุนไพร กล้วยและฟักทองฉาบ ต่อยอดนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้, การฝึกอาชีพสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการนำเศษผ้ามัดหมี่มาทำพวงกุญแจ กิ๊บติดผม และยางรัดผม, กิจกรรมสหกรณ์ เน้นให้มีความรู้และเข้าใจเรื่องสหกรณ์ การซื้อขายสินค้าและผลผลิตผ่านสหกรณ์ การออม การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อวางแผนการเงิน  ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดยมีผู้มารับบริการ 199 ราย พร้อมกับทรงรับผู้ป่วย 2 ราย เป็นพี่น้องกัน ป่วยด้วยโรคลมชัก เติบโตช้า และโรคหัวใจ ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ กับทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบ๋าฮี และใกล้เคียง ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง

                  เวลา 13.30 น.  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ตามที่ราษฎรบ้านดงตาหวานได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อให้เด็กในหมู่บ้านได้เรียนหนังสือ และเพื่อสนองพระราชดำริในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เปิดสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียน 90 คน เป็นชาย 43 คน เป็นหญิง 47 คน ครู ตชด.จำนวน 7 คน ครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 อีก 1 คน รวม 8 คน ได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนจากมูลนิธิ ดอกเตอร์พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา กลุ่มเพื่อนศิลปิน 15 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อาทิ โครงการอ่านออกเขียนได้ โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน, กิจกรรมห้องสมุด มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ามาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและการบริหารจัดการห้องสมุด รวมทั้งจัดหาหนังสือ สื่อการเรียนการสอน เกมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน, กิจกรรมฝึกอาชีพ มีปราชญ์ชาวบ้านบ้านดงตาหวาน เข้ามาสอนทำขนมดอกจอก ไม้กวาดดอกหญ้า และทอเสื่อกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน, กิจกรรมการเกษตร ได้ผลผลิตไข่ไก่ และผัก ส่งไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ได้วางแผนจัดซื้อเพิ่มเติม และขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน, กิจกรรมสหกรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการบันทึกบัญชี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2562 ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่มาออกหน่วยให้บริการ กับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่ว

                 โอกาสนี้ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และ     นายภัทรยศ วิชญพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง ประกอบด้วย

                   1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

  • ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดแผนปรับปรุงแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนองแนวพระราชดำริ ในคราวเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าและโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหญ้าคา ตลอดจนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

                   3) ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี (สำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ) 

ในการนี้ ทรงตรัสห่วงใยเกี่ยวกับช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน

และราษฎรชุมชนป่าหญ้าคา ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

                ทั้งนี้ การดำเนินงานปรับปรุงแหล่งน้ำพร้อมระบบการกระจายน้ำของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักคำปลากั้ง (หนองกระดูกช้าง) พร้อมระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อที่ 10 ไร่ โดยขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมชลประทาน (งบกลาง กปร.) ในวงเงินงบประมาณ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ที่ ทส0919.609/5801 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดโครงการและจัดทำเอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0909.202/15028 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

                สำหรับแผนงานการปรับปรุงแหล่งน้ำและพืชอาหารช้างป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำและแหล่งอาหารช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ทำลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของราษฎร จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกพืชอาหารช้างป่า 7 แปลง เนื้อที่ 400 ไร่ ปรับปรุงทุ่งหญ้าสำหรับเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า 6 แปลง เนื้อที่ 400 ไร่ ปรับปรุงโป่งเทียม 30 แห่ง และปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 แห่ง ในวงเงินงบประมาณ 6,008,000 บาท (หกล้านแปดพันบาทถ้วน) เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ที ทส 0919.606/5746 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ ทส 0909.202/3209 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ต่อไป