โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหง่นขาม บ้านดงนา   อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมในโครงการ

previous arrow
next arrow
Slider

เกี่ยวกับโครงการ

                             โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหง่นขาม บ้านดงนา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่บ้านหุ่งหลวง ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 “ให้พิจารณาจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านโหง่นขาม บ้านดงนา สถานีอนามัย ให้สามารถมีน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ส่วนโรงเรียนแม้จะมีน้ำส่วนหนึ่งแล้ว ก็พิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 “ให้กรมชลประทาน  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  พิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงประปาภูเขา ระบบส่งน้ำ และสระเก็บน้ำ พร้อมสร้างถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้าน ตลอดจนซ่อมแซมระบบสูบน้ำที่มีอยู่ให้ใช้งานได้” กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บ้านโหง่นขาม บ้านดงนา จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านโหง่นขาม และราษฎรบ้านดงนาให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

           1. ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้ฟื้นคืนสภาพทางนิเวศที่เหมาะสมสภาพในแหล่งต้นน้ำลำธาร  ตามแนวพระราชดำริ

           2. เสริมศักยภาพในการกักเก็บน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรของราษฎร

           3. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

           4. สร้างแหล่งอาหารจากพืชผักป่า ลดรายจ่าย  และเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในชุมชน

           5. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนี้

           1. ราษฎรในพื้นที่บ้านโหง่นขาม หมู่ที่ 4 และบ้านดงนา หมู่ที่ 5 อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค  และทำการเกษตร   

           2. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่

           3. การดำเนินงานเกิดการจ้างงานในพื้นที่ ทำให้ราษฎรมีรายได้เสริม

           4. ราษฎรนำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรน้ำมาใช้ทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

           5. สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ