วิสัยทัศน์

          เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ และนำแนวพระราชดำริไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

พันธกิจ

          1) บริหารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

          2) ประสานงานและประชุมร่วมกับสำนักงาน กปร. จังหวัด และหน่วยงานราชการจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา                         แนวทางการสนองงานพระราชดำริ

          3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่รับผิดชอบ