previous arrow
next arrow
Slider
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-11.20 น. นายสุมิตร ช้อยเพ็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนางสาวศุทรา สุนันทกรญ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ครั้งที่ 1/2564 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 โดยมีนายฉลาด ชาญฤทธิเสน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธาน ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร เอช เอ สเลด กรมอุทยานแห่งชาติฯกรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 ม.ค.2564 เวลา 13.30 น. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา โดยนายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา ดำเนินการสำรวจความต้องการและประเมินศักยภาพการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ด้วยการจัดเวทีประชาคม จัดตั้งคณะกรรมการและทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ (กลุ่มมัคคุเทศน์น้อย กลุ่มเลี้ยงกบ และกลุ่มเลี้ยงปูนา) ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ณ บ้านไร่พัฒนา ม.2 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider