อัตรากำลัง

1. นายณัฐวัฒิ จินารัตน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าคณะทำงาน

2. นายรุจน์ เมฆทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ คณะทำงาน

3. นางสาวกาญจนา คำแก้ว นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะทำงานและเลขานุการ