ประวัติความเป็นมา

                  ตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 และการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557  มีมติเห็นชอบให้กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     

                 โดยกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่ง ที่ 56/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิ่มเติม โดยให้ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) กำหนดปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยยึดถือแนวทางตามแนวพระราชดำริ

2) ประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน

3) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการส่งเสริมการพัฒนา อาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการเรียนรู้ ขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน

4) ประสานการดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงาน กรณีทูลเกล้าฯถวายฎีกา การขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงาน ก.ป.ร. และหน่วยงานต่างๆ

5) ดำเนินกิจกรรมโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการสนองงานพระราชดำริหรือการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือภารกิจของส่วนหรือกลุ่มงานอื่นในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

6) บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์

7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย