ภารกิจหน้าที่

 

                             ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) กำหนดปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยยึดถือแนวทางตามแนวพระราชดำริ

2) ประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน

3) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการเรียนรู้ ขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน

4) ประสานการดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงาน กรณีทูลเกล้าฯถวายฎีกาการขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงาน ก.ป.ร. และหน่วยงานต่างๆ

5) ดำเนินกิจกรรมโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการสนองงานพระราชดำริหรือการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือภารกิจของส่ว หรือกลุ่มงานอื่นในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

6) บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์

7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                     โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ที่  189 /2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

      1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ

      1.2 งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาระบบบริหารงาน

      1.3 งานการเงิน บัญชี งานพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ

      1.4 งานแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งงบปกติงบกลางและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      1.5 งานรวบรวมฐานข้อมูล ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

      1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.ฝ่ายประสานงานโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

      2.1 ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการรับเสด็จฯ และการสนองงานพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบ

      2.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน โรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุม วางแผน ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการ                              โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ)

      2.3 งานฎีกา ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสาน ติดตาม ดำเนินการ กรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาการขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็น          ธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง สำนักงาน ก.ป.ร. และหน่วยงานต่างๆ

      2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

      3.1 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จัดแสดงนิทรรศการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวพระราชดำริ และจัดการองค์ความรู้ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

      3.2 งานโครงการพิเศษ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า บ้านโพนสิม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (งานด้านป่าไม้) และโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง (หนองหิน) เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการพิเศษอื่นๆ ร่วมกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง

      3.3 ประสานดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้เป็นไปตามคำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริของศูนย์อำนวยการ โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริจังหวัดและอำเภอ และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

      3.4 งานวิชาการ สำรวจ ศึกษา วิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่และแนวพระราชดำริ ต่างๆ ให้สามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้อย่าง                              ประสิทธิภาพและเหมาะสม

      3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด