อัตรากำลัง

                     อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงานโครงการอีกหน้าที่หนึ่ง ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

ข้าราชการ                        16            คน

ลูกจ้างประจำ                    4              คน

พนักงานราชการ               19              คน