ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการ
ส่วนประสานโครงการ
พระราชดำริและกิจการพิเศษ

          นายประทีป  เล็กรุ่งเรืองกิจ          นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ

           นางสาวลักขณา  ราชิวงศ์            นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ
ทับทิมสยาม
06 จังหวัดศรีสะเกษ

          นายธวัชชัย แผนวิเชียร            เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ
ทับทิมสยาม
07 จังหวัดศรีสะเกษ

          นางสาวนิติมา  แพทสูงเนิน           นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริบ้านด่าน
จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

             นายธนกฤษ ปองไป              นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปชีพ   บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

          นางสาววาสนา  สุราวุธ           นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริ 
บ้านหญ้าคา
จังหวัดอุบลราชธานี

            นายอัศนัย นิลพุดซา              นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหง่นขาม-
บ้านดงนา จังหวัดอุบลราชธานี

           นายรัตนชาติ น้อยคนดี            เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

            นายณัฐวุฒิ เฟื่องขจร                เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เฉพาะพื้นที่ 
ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

                    นายจิระพน  ทองเพิ่ม                       เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เฉพาะพื้นที่
ภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร

                      นายรัฐพล  บุญมี                          นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่ายสนาม
โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

                  นางสาวศุทรา  สุนันทกรญ์                    นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้
หนองเต่า บ้านโพน
สิม แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (งานด้านป่าไม้)

                               นายณัฐวุฒิ  จินารัตน์                                  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ