โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหง่นขาม บ้านดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

3. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

4. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

5. โครงการทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ

6. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน ห้วยไร่ ห้วยขาหน้า จังหวัดมุกดาหาร

7. โครงการทับทิมสยาม 07 จังหวัดศรีสะเกษ

8. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี

9. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านด่าน จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

10. โครงการพัฒนาพื้นที่บริณเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

11. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาพื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ) อำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร